Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ontdekken
    • ALGEMEEN

    • Ik ben :
    • Jouw project

    • PROJECT GEPLAND VOOR:

Om te lezen :

Om eender welk elk misverstand te voorkomen willen wij u erop wijzen dat onze offertes zijn opgemaakt op basis van de door ons ontvangen hoeveelheden (Afmetingen) of door ons berekende hoeveelheden (Afmetingen)op basis van uw plannen, en dit op voorwaarde van levering van één enkele bestelling op één enkele

site.

Vermits de gegevens die worden gebruikt voor de berekeningen van de hoeveelheid Afmetingen ) worden doorgegeven door uzelf (de klant), nodigen wij u uit om de juistheid hiervan te controleren.

Wij blijven uiteraard ter uw beschikking voor elke mogelijke wijziging en willen uw aandacht vestigen op de volgende punten:

 

De verantwoordelijkheid van GCR Stone srl is uitsluitend beperkt tot de levering van de stenen en eventueel van de cementlijm. Het plaatsen en lijmen van de stenen wordt uitgevoerd door de door u gekozen aannemer/gevelmaker die voor het uitvoeren van de werken de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.
Het voorstel van GCR Stone omvat enerzijds een vaste prijsofferte voor aankoop van de stenen en anderzijds een indicatieve, maar niettemin betrouwbare simulatie aangaande de plaatsingskosten hiervan. Plaatsingskosten voor dewelke GCR Stone srl niet verantwoordelijk kan gehouden worden.
GCR Stone srl handelt in samenwerking met verschillende aannemers/gevelmakers die ter uw beschikking staan en met wie u de definitieve implementatie/plaatsing van de stenen kunt bespreken. Deze plaatsingswerken vallen onder de algemene voorwaarden van de gekozen aannemer/gevelmaker.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art 1. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar voor GCR Stone tenzij wij deze schriftelijk hebben aanvaard. Deze tegenstelbaarheid geldt eveneens voor verwijzingen naar eerder aanvaarde specifieke voorwaarden, die niet tegenstelbaar zijn aan GCR Stone, tenzij wij hiervoor een schriftelijk akkoord hebben gegeven.

Art 2. De ondertekening van een bestelbon bindt de klant onherroepelijk met ons bedrijf (GCR Stone) en geldt als eenzijdige aankoopbelofte ten opzichte van ons bedrijf (GCR Stone), overeenkomstig de bepalingen van deze bestelbon. Ons bedrijf (GCR Stone) is pas geldig verbonden na aanvaarding en schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Art 3. Onze facturen en/of bestelbonnen zijn op voorhand te betalen. Als GCR-Trade srl (GCR Stone) echter een andere betalingstermijn zou toekennen, zou elke factuur die niet op de overeengekomen vervaldag is betaald, automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente van 1,5% per maand bedragen, ingaande op de schriftelijk overeengekomen vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand telt voor een volledige maand.
Ongeacht deze conventionele rente voor laattijdige betaling, zal het bedrag van elke factuur die niet (zelfs gedeeltelijk) is betaald op de verwachte vervaldag automatisch worden verhoogd met 10% (met minimaal 50 euro, als onherleidbare forfaitaire boeteclausule), en dit na ingebrekestelling zonder bevredigende follow-up door de klant 8 dagen na verzending. Deze vergoeding is bedoeld om onze extra administratieve kosten te dekken. Door de bestelbon/factuur te aanvaarden/ ondertekenen worden deze condities door de klant aanvaard.

Art 4. Onze goederen worden gelost afhankelijk van de toegankelijkheid van de site. De ontvanger van de goederen is daarom verantwoordelijk om alle nodige reserveringen te maken bij GCR-Trade srl (GCR Stone), die daarna deze informatie indien nodig aan de vervoerder zal doorgeven. De vermelde leveringstermijn wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Eventuele vertragingen van leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van het contract, noch tot betaling van schadevergoeding.

Art 5. Elke klacht, om geldig te worden verklaard, moet gemotiveerd zijn en ons schriftelijk bereiken per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen na de levering van de materialen.

Art 6. GCR-Trade sprl (GCR Stone) behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de klant geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de betreffende facturen voor deze levering is uitgevoerd.

Art 7. De contracten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd. Hoofdkantoor GCR- Trade srl / GCR Stone Rue de Thy / 6 Chaussée de Charleroi, 203 1470 Genappe / 5030 Gembloux

 

Hoofdkantoor
GCR-Trade sprl
Rue de Thy, 6 1470 Genappe

Kantoor
GCR Stone
Chaussée de Charleroi, 203
5030 Gembloux