Privacybeleid

Ontdekken
    • ALGEMEEN

    • Ik ben :
    • Jouw project

    • PROJECT GEPLAND VOOR:

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens bij GCR Trade sprl

Definities:
De uitgever : GCR-Trade sprl.
De site: https://www.pierrereconstituee.be
De Gebruiker: De persoon die gebruik maakt van de Site en de diensten.

Aard van de verzamelde gegevens

In het kader van het gebruik van de Sites, kan GCR-Trade bvba de volgende categorieën van gegevens betreffende haar Gebruikers verzamelen: diverse contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, …

 

Aggregatie van gegevens

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
Wij kunnen geaggregeerde informatie en niet-persoonlijke informatie gebruiken voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere commerciële doeleinden.

 

Cookies

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartijd van cookies 13 maanden na hun eerste plaatsing op de terminal van de Gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet derhalve aan het einde van deze periode worden vernieuwd.

 

Doel van cookies

De cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de Gebruiker verleende diensten te optimaliseren, op basis van de verwerking van informatie betreffende de bezoekfrequentie, de personalisering van de pagina’s, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie.
U bent ervan op de hoogte dat GCR-Trade bvba cookies op uw terminal kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die wij kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

 

Bewaring van technische gegevens

Technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

 

Bewaartermijn voor persoonsgegevens en anonimisering
Verwijdering van gegevens

Er worden middelen voor gegevensverwijdering ingesteld om te zorgen voor de daadwerkelijke verwijdering van gegevens zodra de bewarings- of archiveringsperiode die nodig is voor de verwezenlijking van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is bereikt.

 

Verwijdering van de account in geval van een inbreuk op de GCU

In geval van schending van een of meer bepalingen van de AVU of van enig ander document dat door verwijzing hierin is opgenomen, behoudt GCR-Trade bvba zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken alle Sites te beëindigen of te beperken.

 

Aanwijzingen in geval van door GCR-Trade bvba ontdekte inbreuk op de beveiliging
Informatie aan de gebruiker in geval van een inbreuk op de beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s van accidentele, ongeoorloofde of illegale toegang tot, bekendmaking, wijziging, verlies of vernietiging van de u betreffende persoonsgegevens.
Indien wij kennis krijgen van onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens die op onze servers of die van onze dienstverleners zijn opgeslagen, of van ongeoorloofde toegang die de hierboven beschreven risico’s tot gevolg heeft, verbinden wij ons ertoe
U zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het incident;

 

Beperking van aansprakelijkheid
Wijzigingen in de TOS en het privacybeleid

Wij verbinden ons ertoe u op de hoogte te brengen van elke substantiële wijziging van deze TOS, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u op de hoogte te brengen en uw toestemming te verkrijgen.

 

Hoofdkantoor
GCR-Trade sprl
Rue de Thy, 6 1470 Genappe

Kantoor
GCR Stone
Chaussée de Charleroi, 203
5030 Gembloux